Lees de tekst op deze pagina alstublieft zorgvuldig door alvorens de internetpagina www.becobouw.com, de hier aan gekoppelde subdomeinen en de social media pagina’s die eigendom dan wel onder beheer zijn van BecoBouw te gebruiken. Door de internetpagina en/of de bedoelde social media pagina’s van BecoBouw te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de hier gestelde punten en voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere punten dient u geen gebruik te maken van de internetpagina en/of de bedoelde social media pagina’s van BecoBouw. Overal waar in op deze pagina ‘hij’ vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook ‘zij’ gelezen te worden en omgekeerd.

Toegestaan gebruik internetpagina
Hieronder volgt een gebruikersovereenkomst, hierna te noemen ‘Voorwaarden’, van BecoBouw met betrekking tot deze internetpagina, maar ook de social media pagina’s die eigendom dan wel in beheer zijn van BecoBouw. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de internetpagina de eerder bedoelde social media pagina’s van BecoBouw, dan wel van de aangeboden diensten op deze internetpagina, de eerder bedoelde social media pagina’s of door BecoBouw aangeboden diensten in het algemeen. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten, een afspraak te maken met BecoBouw of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de internetpagina van BecoBouw in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) internetpagina te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Spaanse en/of internationale wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met het intellectuele eigendomsrechten van BecoBouw en/of derden;
  • Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de internetpagina;
  • Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de internetpagina ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik;
  • Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BecoBouw, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren;
  • Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de internetpagina van BecoBouw, waarbij de internetpagina binnen de kaders van www.becobouw.com verschijnt) aan te brengen, indien BecoBouw daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend;
  • Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u per e-mail richten aan BecoBouw. Uitzondering hierop zijn directe links via social media waarin rechtstreeks verwezen wordt naar publicaties van BecoBouw;
  • Alle op deze internetpagina gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van BecoBouw. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt BecoBouw zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de internetpagina van BecoBouw is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel BecoBouw, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. BecoBouw wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetpagina, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de internetpagina berusten uitsluitend bij BecoBouw. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Spanje of elders, die in verband staan met deze internetpagina en BecoBouw in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van BecoBouw. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van BecoBouw en/of haar leveranciers en/of haar opdrachtgevers, behoudt BecoBouw zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
BecoBouw is niet aansprakelijk voor de inhoud van de internetpagina, noch van internetpagina’s die op enigerlei wijze met de internetpagina van BecoBouw zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). BecoBouw is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de internetpagina beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. BecoBouw is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de internetpagina van BecoBouw worden aangeboden. BecoBouw garandeert niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. BecoBouw garandeert ook niet dat de op de internetpagina aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. BecoBouw garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de internetpagina hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met BecoBouw. BecoBouw is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de website van BecoBouw dan wel de social media pagina’s die in eigendom dan wel in beheer zijn bij BecoBouw. U vrijwaart BecoBouw voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van het bepaalde op deze pagina, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de internetpagina.

Gepresenteerde afbeeldingen
Eventueel door BecoBouw gebruikte afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld vertoont op deze internetpagina of aan u verzonden per e-mail of Whatsapp, dienen altijd als indicatief te worden gezien en kunnen afwijken van de werkelijkheid. BecoBouw garandeert niet dat eventueel door BecoBouw gebruikte afbeeldingen up to date, compleet en/of accuraat zijn of dat de op de afbeeldingen zichtbare zaken gelijk zijn aan de werkelijke situatie, afwerking en/of oplevering. BecoBouw is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat doordat u uitgaat van de juistheid van de op een afbeelding gepresenteerde zaken of op deze website, dan wel op de social media kanalen van BecoBouw gepresenteerde zaken, gedane uitingen en opgegeven informatie. U vrijwaart BecoBouw voor alle schade als gevolg van het niet op juistheid en accuraatheid laten controleren van de door BecoBouw opgegeven informatie.

Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze internetpagina kunnen wij gebruik maken van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De internetpagina wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een internetpagina of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer of raadpleeg een specialist. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige internetpagina’s opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Informatieweergave
Op deze pagina treft u slechts informatie over onze diensten en werkzaamheden. Op geen enkele wijze vormt de informatie op deze pagina een aanbieding of overeenkomst. Wij hebben getracht om de informatie op deze pagina zo correct mogelijk weer te geven, doch kan de informatie op deze pagina op geen enkele wijze worden gezien als een verklaring of feit, noch als verklaring dat het object, diensten of faciliteiten in goede staat verkeren of anderszins, noch is BecoBouw, op geen enkele wijze, aansprakelijk of verantwoordelijk voor in de informatie aanwezige fouten, onjuistheden of anderszins. De (potentiële) opdrachtgever dient altijd zelf de door BecoBouw verstrekte informatie te controleren op juistheid. Wij adviseren elke (potentiële) opdrachtgever dan ook om zich bij te laten staan door een daartoe kundig specialist, zoals bijvoorbeeld een architect en/of advocaat. Foto’s tonen mogelijk alleen bepaalde delen en aspecten van zaken op het moment dat de foto’s werden gemaakt. Er mogen geen veronderstellingen worden gemaakt met betrekking tot door BecoBouw op welke wijze ook gepresenteerde afbeeldingen dan wel verstrekte informatie. Door het maken van een afspraak en/of het vragen van meer informatie en/of het in contact treden met BecoBouw, geeft u aan dat u deze tekst gelezen hebt en akkoord gaat met het hierin bepaalde.

Wijzigingen en acceptatie
BecoBouw behoudt zich het recht voor de op of via deze internetpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, prijzen en beeldmateriaal, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Begrijp goed dat u door het bezoek aan deze website en/of maken van een afspraak met BecoBouw, u automatisch aangeeft de Disclaimer volledig te aanvaarden, evenals de mogelijke rechtsgevolgen ervan en dat u zich ertoe verbindt al het op deze pagina vermelde te goeder trouw na te leven.