Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BecoBouw met betrekking tot de aangeboden werkzaamheden en diensten. In onderstaande Algemene Voorwaarden leest u welke rechten en plichten BecoBouw en uzelf hebben. Ze zijn in werking getreden op 2 januari 2020.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Wat betekenen bepaalde begrippen?
In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: De opdrachtgever, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan de aannemer.
b. Aannemer: BecoBouw, statutair gevestigd in 03720 Benissa (Alicante), Spanje.
c. Loon: de vergoeding die de opdrachtgever aan de aannemer betaalt voor de dienstverlening van de aannemer exclusief bijkomende kosten en de dan geldende BTW. Loon kan ook ‘courtage’,  ‘vergoeding’, ‘aannemingssom’ ‘aanneemsom’ of ‘honorarium’ worden genoemd.
d. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt nadrukkelijk ook verstaan per e-mail en/of SMS en/of Messenger en/of Whatsapp.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Op alle door de aannemer gedane aanbiedingen met betrekking tot bouw, verbouw, renovatie en/of onderhoud zijn automatisch deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door de aannemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan de aannemer, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
3. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

Artikel 3
Offerte
1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht.
2. In de schriftelijke offerte wordt, voor zover mogelijk, onder meer aangegeven:
a. de plaats van het werk;
b. een omschrijving van het werk;
c. het tijdstip en aanvang van het werk;
d. de maximale termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
e. de prijs van het in de offerte omschreven werk (exclusief omzetbelasting);
f. het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
h. de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de offerte;
i. de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de aannemingsovereenkomst.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende maximaal 14 dagen.
4. De offerte dient vergezeld te gaan van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de aannemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer en vallen automatisch onder het internationale auteursrecht. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 7 dagen na een daartoe door de aannemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
6. Voor alle offertes geldt – tenzij nadrukkelijk anders vermeld – de conditie “kosten koper”. Dit betekent dat naast de aannemingssom alle uit de overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten, zoals architectkosten, notariskosten, legeskosten, kosten van de woonvergunning en bouwvergunning, aansluitkosten van nutsbedrijven, etc., volledig voor rekening van de opdrachtgever komen.
7. Aan tekeningen, internetpresentaties en brochures kunnen geen rechten worden ontleend.
8. Kosten met betrekking tot het bouwklaar maken en daarmee gepaard gaande afgraafwerkzaamheden van het perceel worden weergegeven in dagprijzen, volgens het tarief welke genoemd is onder Artikel 22 lid 2.
9. In het geval vooraf niet of niet geheel duidelijk is wat de hoogte van een totaalbedrag van bepaalde werkzaamheden en/of diensten zal zijn, is het de aannemer toegestaan deze bedragen per manuur, vierkante meter, of per stuk weer te geven.

Artikel 4
Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:
a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen;
b. over het terrein en toegang tot het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. over voldoende gelegenheid voor aan/afvoer en opslag van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. over aansluitingen voor elektra, water en eventueel gas.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van de aannemer daarvan geen vertraging ondervindt.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de aannemer met het werk kan aanvangen binnen 120 dagen nadat beide partijen een bouwopdracht zijn aangegaan. Mocht de opdrachtgever, om welke reden ook, hiermee in gebreke blijven, dan is de aannemer gerechtigd de overeengekomen aannemingssom te verhogen met een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen aannemingssom. In het geval dat de opdrachtgever 240 dagen nadat beide partijen en bouwopdracht zijn aangegaan nog steeds in gebreke is, dan is de aannemer gerechtigd de aangepaste aannemingssom wederom te verhogen met 10% van de dan geldende aannemingssom. Mocht de opdrachtgever 365 dagen nadat beide partijen een bouwopdracht zijn aangegaan, nog steeds in gebreke zijn gebleven, dan is de aannemer gerechtigd de bouwopdracht eenzijdig te annuleren en heeft de aannemer in dat geval recht op een bedrag gelijk aan 40% van de dan geldende aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de annulering heeft moeten maken en eventuele kosten van verhaal. De aannemer zendt de opdrachtgever in dat geval een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever de aannemer ingevolge de eenzijdige annulering verschuldigd is.
5. De opdrachtgever zal in geen enkel geval, gedurende de looptijd van de opdracht en tot 2 jaar na het beëindigen van de opdracht, contact opnemen met een door de aannemer ingeschakelde derde, zoals bijvoorbeeld advocaat, architect, aannemer, uitvoerder, makelaar, etc, noch gebruik maken van de diensten van zo’n derde. Mocht de opdrachtgever om welke reden ook besluiten contact op te nemen met zo’n derde, dan wel gebruik maken van de diensten van zo’n derde binnen de in dit lid genoemde periode, is de aannemer gerechtigd een schadevergoeding bij de opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met door de aannemer gemaakte kosten en geleden schades, zoals ondermeer inkomensderving en reputatieschade, met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro) en een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

Artikel 5
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een geotechnisch bodemonderzoek, waarin onomstotelijk de grondsoort en bodemgesteldheid staan omschreven. In het geval dat de grondsoort en/of bodemgesteldheid dusdanig afwijken van hetgeen omschreven staat in het geotechnisch rapport dat het werk hierdoor vertraging oploopt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en wordt dit beschouwd als zijnde meerwerk zoals omschreven in artikel 14.

Artikel 6
Verplichtingen van de aannemer
1. De aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De aannemer is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, voor zover deze niet in strijd zijn met geldende bouwvoorschriften en/of wettelijke bepalingen en/of de veiligheid van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet in gevaar komt. Dit laatste altijd ter beoordeling van de aannemer.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. De aannemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
4. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen aanspraken, op welke wijze ook, van de opdrachtgever dan wel van derden, tot vergoeding van schade al dan niet veroorzaakte door de uitvoering van het werk, welke is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van door de aannemer ingeschakelde onderaannemers en/of zijn leveranciers, al dan niet ingeschakeld met goedkeuring dan wel medeweten van de opdrachtgever.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van de aannemer
1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de aannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen, dan wel schade veroorzaakt zoals genoemd onder artikel 6, lid 4.

Artikel 8
Onmogelijkheid van uitvoering
1. In geval van overmacht, zoals in de Spaanse wet bepaald, is de aannemer gerechtig de werkzaamheden stop te zetten, dan wel op te schorten tot en met het moment dat de situatie van overmacht geheel is opgelost en zonder dat de aannemer enige vergoeding of schadeloosstelling verschuldigd is aan de opdrachtgever.
2. De aannemer mag de werkzaamheden alleen dan stopzetten of op schorten, als de betreffende overmachtssituatie als zodanig is omschreven in Artikel 1.105 van het Spaans Burgerlijk Wetboek, als de betreffende overmachtssituatie als zodanig is bepaald door gerechtelijke jurisprudentie of als, volgens de beoordeling van de aannemer, de veiligheid van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in het geding is.
3. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop het werk moet worden uitgevoerd niet geschikt is zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen aanneemsom op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de aannemer recht op een evenredig deel van de overeengekomen aanneemsom op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten, vermeerderd met 10% van de totale aanneemsom.

Artikel 9
Opneming en goedkeuring
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de aannemer voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan op een vastgestelde datum. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de aannemer, of een vertegenwoordiger van de aannemer en strekt ertoe, te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden. Hiervoor wordt een opleveringsformulier gebruikt, dat, na ondertekening voor akkoord door zowel de opdrachtgever als de aannemer, of diens vertegenwoordiger, dient als opdracht tot betaling van de slottermijn aan de aannemer.
3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan de aannemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 10
Oplevering en onderhoudstermijn
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. De aannemer is verplicht de in artikel 9, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 14 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De aannemer is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 5, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 5, tweede lid, aansprakelijk is.

Artikel 11
Aansprakelijkheid na oplevering
1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.
3. Om het in lid 1 en lid 2 bepaalde van toepassing te doen zijn, is de opdrachtgever verplicht om, voordat de aannemer met de werkzaamheden aanvangt en voor eigen rekening, een 10 jarige bouwverzekering (securo decenal) af te sluiten.

Artikel 12
Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Hieronder vallen ook de eventuele extra opslagkosten die de aannemer moet maken. Schade die de aannemer lijdt, dient hem door de opdrachtgever te worden vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de aannemer mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de aannemer betaalde bouwstoffen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en/of nog moet maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten, doch met een minimum van 40% van de overeengekomen aannemingssom. De aannemer zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 13
Bouwstoffen
1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
2. De aannemer stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de aannemer komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
4. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de aannemer afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 5, vijfde lid.
6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 14
Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
b. In geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. In de gevallen als bedoeld in artikel 5, lid 6, artikel 12, lid 1 en artikel 20, lid 1;
d. Het overeengekomen meer- en minderwerk dient altijd bij vooruitbetaling voldaan te worden.
2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 20% van het verschil van die totalen.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn inbegrepen en die bestemd zijn voor met naam genoemde posten.
5. Door de opdrachtgever gewenst meerwerk, dient door de opdrachtgever telkens middels vooruitbetaling voldaan te worden aan de aannemer, waarbij de aannemer gerechtigd is om meerwerk tussentijds bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De aannemer hoeft het meerwerk derhalve pas uit te voeren nadat de betaling van dit meerwerk door de opdrachtgever tijdig voldaan is. In geval de opdrachtgever de betaling van het meerwerk later doet dan de door de aannemer aangegeven uiterste betaaltermijn, is de aannemer gerechtigd het meerwerk niet uit te voeren en het werk uit te voeren zoals oorspronkelijk overeengekomen. Mocht de opdrachtgever, nadat de uiterste betaaltermijn is verstreken, alsnog verlangen dat de aannemer het meerwerk uitvoert, komen eventuele meerkosten voor de uitvoer van dit meerwerk geheel voor rekening van de opdrachtgever.
6. In het geval een eventueel in de offerte weergegeven tijdsduur, met betrekking tot het bouwklaar maken van de locatie van het werk, wordt overschreden doordat de grondsamenstelling op een diepte van meer dan 1 meter een andere samenstelling heeft dan de grondsamenstelling op een diepte tot 1 meter, of doordat op een diepte van 1 meter zaken worden aangetroffen welke vertraging kunnen veroorzaken, is de aannemer gerechtigd de langere tijdsduur te verrekenen als meerwerk, zoals in dit artikel omschreven en wel volgens het tarief zoals vastgelegd onder Artikel 22 lid 2.

Artikel 15
Betaling in termijnen
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de aannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld.
2. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk op de dag die op de termijnfactuur zal worden vermeld, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17.
3. In geval sprake is van een hypothecaire lening om de bouw of een deel van de bouw te financieren, is de aannemer gerechtigd eventueel vooraf overeengekomen termijnen aan te passen aan de taxatiewaardes van het getaxeerde project. In het geval sprake is van een hypothecaire lening, blijft de opdrachtgever ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Artikel 16
Eindafrekening
1. De eindafrekening wordt vóór de oplevering door de aannemer opgesteld. De eindafrekening wordt aangevuld met eventueel meer- en minderwerk voor zover dit niet is inbegrepen in de aannemingssom.
2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
– de aannemingssom;
– eventueel een specificatie van het meer- en minderwerk;
– eventuele overige additionele kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
4. Betaling van het aan de aannemer verschuldigde bedrag van de eindafrekening, zijnde de laatste betalingstermijn, dient plaats te vinden, op een nader aan te geven bankrekening, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17
Opschorting en betaling
1. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

Artikel 18
In gebreke blijven van de opdrachtgever
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag een rente verschuldigd van 10%. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage telkens met 5 verhoogd.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de aannemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 40% van de verschuldigde hoofdsom.
3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de aannemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de aannemer op vergoeding van schade, kosten en interesten.
4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de aannemer, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 19
In gebreke blijven van de aannemer
1. Indien de aannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
2. Indien de aannemer de in lid 1 genoemde aanvang of voortzetting niet binnen 60 dagen nakomt, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding van 10% van de aanneemsom.

Artikel 20
Gewijzigde uitvoering
1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De aannemer wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.
2. Wijzigingen in een overeengekomen ontwerp en/of uitvoering, welke vooraf, tussentijds of achteraf worden voorgeschreven door de desbetreffende gemeente of andere instantie, de architect en/of de raad van architecten, dienen door de opdrachtgever, geheel volgens het in dit voorschrift bepaalde en op kosten van de opdrachtgever, te worden afgenomen en, indien noodzakelijk, te worden uitgevoerd door de aannemer. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het plaatsen van panelen voor het leveren van zonne-energie, het plaatsen van een veiligheidshekwerk op de locatie van het werk tot het moment van oplevering, het plaatsen van afscheidingswanden dan wel ommuring, het verharden van wegen, het gebruik van specifieke isolatiematerialen, het gebruik van afwijkende materialen in het algemeen, etc.
3. De aannemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in landelijke, provinciale of gemeentelijke bouwnormen en/of regelgeving. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de op de locatie van het werk geldende regelgeving met betrekking tot ontwikkeling, bouwen, verbouwen, etc.

Artikel 21
Onmogelijkheid van uitvoering
1. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd niet geschikt is zonder dat dit aan de aannemer kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de aannemer recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 12, vijfde lid.

Artikel 22
Tarieven
1. In het geval wordt overeengekomen dat de aannemer werkzaamheden en/of diensten uitvoert, tijdens een werkdag, op basis van een uurtarief, bedraagt het uurtarief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever, € 55,00 per manuur of deel van een manuur, met uitzondering van werkzaamheden die vallen onder de service ‘Klushulp’ waarvoor in een dergelijk geval een uurtarief geldt van € 35,00 per manuur of deel van een manuur. Genoemde bedragen zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten.
2. In het geval de aannemer afgraafwerkzaamheden dient uit te voeren op de locatie van het werk, worden deze werkzaamheden per werkdag in rekening gebracht bij de opdrachtgever, waarbij het tarief voor afgraafwerkzaamheden gesteld is op € 1.400,- per werkdag of deel van een werkdag, exclusief de kosten van eventuele huur van machines en/of materieel.
3. Als werkdag wordt gezien de dagen gelegen tussen zondag en zaterdag, waarbij een werkdag begint om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur, met uitzondering van plaatselijke en/of landelijke feestdagen.
4. De constructieprijs per te construeren vierkante meter bij woningbouw en bij uitbreiding dan wel aanpassingen van reeds bestaande ontwerpen en/of objecten, is vastgesteld op vanaf € 2.400,- per vierkante meter, waarbij wordt uitgegaan van gebruikmaking van de materialen volgens de technische omschrijving. Dit bedrag is exclusief additionele kosten, afgraafwerkzaamheden, eventuele reis- en verblijfskosten en eventuele verzwaarde of aangepaste fundering.
5. In het geval de aannemer in opdracht van dan wel met toestemming van de opdrachtgever op een locatie dient te overnachten, worden verblijfskosten per nacht bij de opdrachtgever in rekening gebracht, welke € 190,- per persoon, per nacht bedragen.
6. In het geval sprake is van te maken reiskosten door de aannemer, waarbij de reis in opdracht van de opdrachtgever plaats zal vinden, is de aannemer gerechtigd reiskosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van € 0,69 per te reizen kilometer.
7. In het geval de opdrachtgever de aannemer opdracht geeft tot het inspecteren van een bouwlocatie, met als doel het in kaart brengen van de mogelijkheden op de desbetreffende locatie, is de aannemer gerechtigd hiervoor een honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever van € 795,00 exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. In geval van een perceeloppervlaktes groter dan 2.000 m2, kan van dit honorarium worden afgeweken.
8. De aannemer is gerechtigd € 35,00 offertekosten in rekening te brengen in die gevallen dat het noodzakelijks is dat de aannemer voor het maken van een offerte de werklocatie dient te bezoeken, dan wel in die gevallen dat de opdrachtgever de aannemer verzoekt de werklocatie te bezoeken voor het maken van een offerte. Offertekosten dienen altijd contant voldaan te worden aan de aannemer op de dag van het bezoek van de werklocatie, vóórdat de aannemer het uit te voeren werk registreert.
9. In het geval bepaalde werkzaamheden verlangen dat hiervoor buiten de werkdagen, zoals deze omschreven zijn in lid 3 van dit artikel, of in het geval dat de opdrachtgever de aannemer verzoekt dan wel opdracht geeft om buiten de in lid 3 van dit artikel genoemde werkdagen werkzaamheden te verrichten, is de aannemer gerechtigd de in lid 1 tot en met en lid 7 genoemde prijzen, honoraria en/of tarieven te verhogen met 50%. In het geval er in een dergelijk geval sprake is van een plaatselijke en/of landelijk erkende feestdag in Spanje of een zondag, is de aannemer gerechtigd een extra verhoging toe te passen van 100%.
10. Alle in dit artikel genoemde tarieven zijn exclusief de dan geldende omzetbelasting. Genoemde bedragen en tarieven dienen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, telkens door de opdrachtgever bij vooruitbetaling aan de aannemer te worden voldaan.
11. De aannemer heeft het recht het door haar gehanteerde de in dit artikel genoemde tarieven en de door haar gehanteerde reis- en verblijfkostenvergoeding voor reizen per auto, vliegtuig of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen een maand na het tot stand komen van de opdracht tussen de aannemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reis- en/of verblijfkostenvergoeding.

Artikel 23
Overige voorwaarden
1. Geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde kantonrechter in het arrondissement van de aannemer.
2. Alle aanbiedingen en door de aannemer gemaakte overeenkomsten vallen onder het Spaans recht.
3. Hiermee komen alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.
4. Het is de aannemer toegestaan deze Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen dan wel op punten te wijzigen, zonder hiervan voorafgaand of achteraf enige mededeling te doen.
5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van de Algemene Voorwaarden die de aannemer bij het aangaan van een opdracht aan de opdrachtgever overhandigd. In dat geval dienen de Algemene Voorwaarden die de aannemer aan opdrachtgever overhandigd bij het aangaan van de opdracht beschouwd te worden als enige Algemene Voorwaarden, waardoor noch de opdrachtgever, noch de aannemer kunnen verwijzen naar andere bij de aannemer, dan wel de opdrachtgever, in gebruik zijnde voorwaarden
6. De Nederlandse teksten zijn in deze Algemene Voorwaarden altijd leidend en derhalve bindend. De aannemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor misverstanden door de vertaling van deze Algemene Voorwaarden, al dan niet automatisch. Ook niet als deze vertaling gebeurt door een door de aannemer beschikbaar gestelde vertaalmodule of anderszins.

Een eventueel door de aannemer aan de opdrachtgever verstrekte Technische Omschrijving, maakt altijd onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.